Название: Політологія: тексти лекційСписок літератури

Вебер М. Покликання до політики / М. Вебер. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. – К.: Основи, 1998. – С. 11-46.

Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: навч. посіб. – 7-ме вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. –  С. 73-83.

 

 
Гьофе Г. Демократія в епоху глобалізації. – К.: ППС, 2007. – 425 с.

Даль Р. О демократии. – М.: Аспект-Пресс, 2000. – 208 с.

Кравченко Ю., Чечель В. Легітимність політичної влади й можливість її досягнення // Політологічні читання. – 1993. – №2.

Мартинюк Р.С. Реалізація принципу поділу влади в сучасній Україні: політико-правовий аналіз. – Острог: Видавництво Національного ун-ту "Острозька академія", 2007. – 352 с.

Михельс Р. Демократическая аристократия и аристократическая демократия // Социс. – 2000. – №1.

Основи демократії: навчальний посібник / за ред. А. Колодій. – К.: Ай-Бі, 2002. – 421 с.

Політологія / А. Колодій та ін. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2000. – С. 49-62.

Політологія: підручник / О.В. Бабкіна (ред.), В.П. Горбатенко (ред.). — 3-тє вид., перероб., доп. – К.: Академія, 2008. – С. 211-221.

Рудич Ф.М. Політологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Либідь, 2005. – С. 95-97, 143-154.

Теория и практика демократии. Избранные тексты: пер. с англ. – М.: Ладомир, 2006. – 462 с.

Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века. – М., 2003.

Халипов В.Н. Власть: основы кратологии. – М.: Луч, 1995. – 220 с.

Шапиро И. Переосмысливая теорию демократии в свете современной политики // Полис.– 2001.- №5. – С.55-58.

Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2002. – С. 171-197.