Название: Політологія: Політичні системи в умовах демократизаціїСписок літератури

Древаль Ю.Д. Парламентаризм у політичній системі України (політико-правовий аналіз): монографія. / Ю.Д. Древаль. – Х.: УВ, 2003. – 280 с.

Кувалдин В.Б. Президентская и парламентская республики как формы демократического транзита / В.Б. Кувалдин. //Полис. – 1998. – №5. – С.134-138.

Левківський К.М., Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: підручник / К.М. Левківський, В.М. Піча, Н.М. Хома; 5-те вид. Стереотипне. – Львів: Новий Світ – 2000, 2007.

Политология: учебник / под ред. В.И.Буренко, В.В.Журавлева. – М.: Экзамен, 2004.

Політологічний словник: навч. посібник. / за ред. М.Ф.Головатого та О.В.Антонюка. – К.: МАУП, 2005.

Політологія: історія та методологія: підручник / за ред. Ф.М.Кирилюка. – К.: Здоров’я, 2000.

Політологія: / А.Колодій, В.Харченко, Л. Климанська, Я. Космина: В2 кн. – К.: Київ: Ельга-Н, Ніка-Центр, 2000.

Рудич Ф.М. Політологія: підручник / Ф.М. Рудич. – К.: Либідь, 2005.

Рябов С.П. Політологічна теорія держави. / С.П. Рябов. – К.: Тандем, 1996. – 239 с.

Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія / Пер.з

2-го англ. видання. – К.: Артек, 2001. – 224 с.

Чиркин В.Е. Современное государство. / В.Е. Чиркин. – М.: Международные отношения, 2001. – 416 c.

Шаповал В.М. Державний лад країн світу: довідник. / В.М. Шаповал. – К.: Український центр правничих студій, 1999. – 318 с.

Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): підручник. / П.П. Шляхтун. – К.: Либідь, 2002.

Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Політологія: навчальний посібник. вид. 2-ге, перероб. та доп. / В.І. Штанько, Н.В. Чорна, Т.Г. Авксентьєва, Л.А. Тіхонова – К.: Фірма ІНКОС, Центр учбової літератури, 2007.