Название: Економіка будівництва7. персонал будівельного підприємства та продуктивність праці

 

Основні терміни і поняття

 

Персонал підприємства є сукупністю постійних працівників, які мають необхідну професійну підготовку  для певного виду діяльності й навички роботи (рис. 7.1). Від ефективності їх праці значною мірою залежать результати  діяльності та конкурентоспроможність організації.

 

 

 

Рис. 7.1. Розподіл персоналу за класифікаційними ознаками

 

Залежно від виконуваних функцій весь персонал поділяється на чотири категорії: керівники, спеціалісти, службовці, робітники.

Будівельна професія – вид трудової діяльності, виконання якої потребує спеціальних знань і практичних навичок у сфері будівництва.

Спеціальність – можливість виконувати певні види робот, що потребують додаткових навичок і знань.

Кваліфікація – сукупність спеціальних знань і практичних навичок, що обумовлюють ступінь підготовленості робітника до виконання професійних функцій певної складності.

Відносне (відсоткове) співвідношення окремих категорій кадрів у межах їх загальної чисельності обумовлює  структуру кадрів .

Зміна структури кадрів будівельної організації відбувається під впливом таких факторів: науково-технічний прогрес (зростання рівня механізації виробництва, впровадження нових технологій тощо); зміна у структурі об’єктів будівництва; удосконалення структури управління будівництвом.

Продуктивність праці є ефективністю трудових витрат, що вимірюється (рис. 7.2) кількістю доброякісної продукції, яка припадає  на одного працівника за одиницю робочого часу (годину, зміну, місяць, квартал, рік),  або кількістю робочого часу, витраченого на виробництво одиниці продукції (робіт).

                                                                   

                                 прямий                                   обернений             

 

Рис. 7.2. Методи визначення показників продуктивності праці

 

Фактори зростання продуктивності праці

Рівень продуктивності праці залежить від макроекономічних і мікроекономічних факторів.

Макроекономічні фактори: 

– рівень розвитку науки і техніки;

– демографічні умови в країні;

– соціально-економічний стан країни.

Мікроекономічні фактори (внутрішньовиробничі резерви).

I. Ті, що з’являються в результаті науково-технічного прогресу:

* комплексна механізація виробничого процесу,

* використання сучасних високопродуктивних машин і механізмів,

* наукова організація праці;

ІІ. удосконалення методів господарювання:

* удосконалення методів оплати праці,

* удосконалення структури управління,

* підвищення кваліфікації кадрів,

* ліквідація втрат робочого часу за рахунок поліпшення організації виробничого процесу,

* зміцнення трудової дисципліни,

          * ліквідація браку при виконанні робіт.

 

 

Рис. 7.3. Оцінка рівня продуктивності праці

 

Таблиця 7.1

Формули для розрахунку рівня продуктивності праці (ПП)

та ефективності його зростання

Показник

Формула розрахунку

Річний виробіток

Вр

Вр = Qр / Чо ,                   (7.1)

де Qр – річний обсяг будівельно-монтажних робіт у вартісному або натуральному вимірі;       

Чо – середньооблікова чисельність працюючих

 

Закінчення табл. 7.1

Визначення зростання ПП по показнику виробітку

ΔПП

∆ПП=100(Во-Вбаз) / Вбаз,       (7.2)

де ΔПП – зростання продуктивності праці

у відсотках;

Во, Вбаз – виробіток у плановому

(або звітному) і базовому періодах

Приріст обсягу продукції за рахунок зростання ПП

ΔQпп = (Во-Вбаз)×Чо            (7.3)

ΔQпп – зростання обсягу продукції

за рахунок зростання продуктивності праці;

Чо – кількість працюючих у плановому (звітному) періоді

Відносне вивільнення працюючих або робітників (люд.) внаслідок зростання ПП

∆Чв

∆Чв=Qо /Вбаз-Чо,                (7.4)

де Qо –фактичний обсяг продукції у звітному році

 

Визначення зростання ПП за економією трудовитрат

∆ПП= 100·Емв / (100 – Емв),           (7.5)

де Емв – економія трудовитрат на виконання робіт у відсотках до базового рівня

Нормативний метод

Визначення зростання ПП по співвідношенню нормативних та фактичних трудовитрат

ПП= 100 (ТВн / ТВф),           (7.6)

де ПП –фактичний рівень продуктивності праці,\%;

ТВн, ТВф – відповідно нормативні

та фактичні трудовитрати, люд.-год.

 

Таблиця 7.2

Визначення чисельності персоналу у планових розрахунках

Показник

Формула розрахунку

Розрахункова облікова чисельність робітників, зайнятих на роботах,

які нормуються,

Чр об

 

а) за повною  трудомісткістю:

        (7.7)

де tі – трудомісткість виконання одиниці

і-го виду робіт, нормо-годин;

Qi – річний обсяг виконання і-го виду робіт у натуральних одиницях;

Тр – розрахунковий ефективний фонд робочого часу одного робітника на рік, год.;

Закінчення табл. 7.2

 

 

 

Кв – очікуваний коефіцієнт виконання  норм часу;

Ко – коефіцієнт переходу від явочного

до облікового числа робітників, який розраховується за фактичними даними:

Ко = 100 / (100 – Н),         (7.8)

де Н – відсоток невиходів робітників

на роботу за рік;

б) за нормами виробітку:

Чр = Qріч / Впл,                        (7.9)

де Впл –плановий річний виробіток одного робітника.

Розрахункова чисельність робітників, для яких неможливо установити трудомісткість робіт

Чр1=Nрм*Nзм*Ko              (7.10)

Nрм – число робочих місць;

Nзм – число робочих змін.

 

Чисельність керівників, спеціалістів і службовців,

Чсл

визначається за штатним розкладом,

або із застосуванням кореляційних методів.

Загальна чисельність працівників,

Чзаг

Чзаг = Чр + Чр1+ Чсл        (7.11)

 

Тести

 

1) Чи впливає на структуру виробничого персоналу (кадрів) підприємства науково-технічний прогрес?

а) так;

б) ні.

2) Чи можна за показником годинного виробітку робити висновок про рівень продуктивності праці на будівельному підприємстві?

а) так;

б) ні.

3) Реалізація яких заходів, спрямованих на зростання продуктивності праці є можливою при мінімальних фінансових витратах підприємства?

а) удосконалення структури управління;

б) підвищення кваліфікації кадрів;

в) удосконалення методів оплати праці;

г) комплексна механізація виробничого процесу;

д) заміна морально застарілого устаткування новим, високопродуктивним;

е) зміцнення трудової дисципліни;

ж) запровадження нових технологій.

Перелічить позиції, що відповідають заданій умові.

4) Який з перерахованих нижче показників виробітку найбільш повно характеризує рівень продуктивності праці будівельного  підрозділу?

а) годинний;

в) квартальний;

д) річний;

б) місячний;

г) денний.

Виберіть вірну відповідь.

5) Який метод вимірювання продуктивності праці є найбільш доцільним для дослідження її динаміки, якщо організація виконує різноманітні види робіт в умовах зміни поточних цін та структури будівельно-монтажних робіт?

а) виробіток  у натуральному вимірі;

б) виробіток  у  вартісному вимірі;

в) нормативний метод за трудовитратами.

Виберіть вірну відповідь.

 

Запитання

 

Визначте поняття “персонал будівельної організації”.

Перелічить категорії виробничого персоналу організації (підприємства).

Які фактори впливають на структуру кадрів будівельної організації?

Яке поняття відображає ефективність трудових витрат?

Якими показниками характеризується рівень продуктивності праці (ПП)?

За якою формулою розраховується виробіток одного працюючого?

Назвіть методи визначення річного виробітку залежно від одиниці виміру обсягу робіт.

Як зростання ПП впливає на обсяг будівельно-монтажних робіт?

Що таке абсолютне та відносне вивільнення працюючих?

Чи може статися абсолютне вивільнення працюючих, якщо у плановому році передбачено зростання обсягу  будівельно-монтажних робіт?

Яким чином  визначається планова чисельність робітників, зайнятих на нормованих роботах?

Наведіть формулу обчислення зростання ПП за економією трудовитрат.

У чому полягає нормативний метод вимірювання продуктивності праці?

Перелічіть основні внутрішньовиробничі фактори росту ПП.

Які загальнодержавні наслідки викликає випередження темпів зростання заробітної плати відносно темпів росту ПП?

 

Задачі (приклади розв’язання)

 

Задача 1. Дати оцінку ефективності використання виробничого персоналу будівельної фірми у звітному та минулому роках за вихідними даними табл. 7.3.

Таблиця 7.3

Вихідні дані

Показники

Звітний рік

Минулий рік

Річний обсяг будівельно-монтажних робіт, тис.грн.

6300

6000

Чисельність персоналу, люд.

122

120

Визначити:

а) зростання продуктивності праці у звітному році порівняно з минулим;

б) збільшення обсягу будівельно-монтажних робіт у звітному році за рахунок зростання ПП;

в)  абсолютну зміну чисельності працюючих;

г) відносне вивільнення працюючих за рахунок зростання ПП.

Розв’язання.

а) Во= 6300 / 122 = 51,64 (тис грн.); Вб= 6000 / 120 = 50 (тис.грн.)

(ф.7.1);    ∆ПП = 100 (51,64-50) / 50 = 3,3 \%  (ф. 7.2)

б) ∆Qпп = (51,64 – 50) × 122 = 200 тис.грн.     (ф. 7.3)

в) ∆Ча = 122-120 = 2 люд. – збільшення

г) ∆Чв = 6300 / 50 – 122 = 4 люд.  (ф. 7.4)

Задача 2. Трудовитрати будівельної фірми на виконання річної програми будівельно-монтажних робіт з урахуванням досягнутих у минулому році норм  виробітку обчислені в обсязі 242 тис. люд.-год. Згідно з планом організаційно-технічних заходів (ОТЗ) у плановому році трудовитрати мають бути скороченими на 15 тис. люд.-год.

Визначити зростання продуктивності праці:

а) за економією трудовитрат;

б) нормативним методом, тобто за співвідношенням нормативних та фактичних трудовитрат.

а) Етв =100*15 / 242 = 6,2 \%; ∆ПП=100*6,2 / (100-6,2)=6,6\%    (ф. 7.5).

б) Якщо прийняти базові трудовитрати як нормативні,

ТВф = 242-15 = 227 тис.люд.-год.; ПП = 100(242 : 227) = 106,6\%

(ф. 7.6), тобто за умовами повної реалізації ОТЗ фактичне зростання продуктивності праці  ∆ПП становить 6,6\%.

Задача 3. Визначити планову чисельність робітників на роботах, що нормуються, якщо трудовитрати на річний обсяг робіт становлять 320 тис. люд.-годин, розрахунковий ефективний фонд робочого часу одного робітника на рік – 1576 год.; очікуваний коефіцієнт виконання норм часу – 1,12;  коефіцієнт переходу до облікового числа робітників – 1,23 (Ф. 7.7).

 

Задача 4. Розрахувати чисельність робітників, зайнятих на ненормованих роботах, якщо треба забезпечити 30 робочих місць, робота проводиться у дві зміни, коефіцієнт переходу від явочного до облікового числа робітників – 1.22.

 

Чр1=30*2*1,22=73 люд. (ф. 7.10)

Задача 5. Нормативна трудомісткість будівельних робіт, виконаних у попередньому (базовому) році, дорівнює 583960 люд.-год. Фактичні трудовитрати становлять 566441 люд.-год. У плановому році передбачено виконання будівельно-монтажних робіт із знижкою нормативних трудовитрат на 8\%. На скільки відсотків планується  збільшити  продуктивність праці порівняно з базовим роком?

ППбаз=100*(583960 / 566441)=103\% (ф. 7.9), тобто ∆ППбаз = 3\%.

Планове зростання ПП порівняно з базовим роком:  8\%-3\%=5\%.

 

Задачі для самостійного розв’язання

 

Задача 1. За планом організаційно-технічних заходів передбачено знизити сумарні витрати праці робітників на 5,66\%. Який відсоток приросту продуктивності праці забезпечить реалізація цього плану?

Задача 2. Сумарні трудовитрати на виконання будівельно-монтажних робіт за планом становлять 760 тис. люд.-годин. На скільки відсотків  збільшився рівень ПП порівняно з планом, якщо надпланова фактична економія трудовитрат становить 15 тис. люд.-год.? 

Задача 3. При розробці річного плану будівельна організація прагне збільшити обсяг будівельно-монтажних робіт з 7200 до 7632 тис. грн. Чисельність робітників планується збільшити з 180 до 184 люд. Який приріст обсягу робіт (у тис. грн.) буде забезпечений за рахунок зростання продуктивності праці?

Задача 4. Визначити частку зростання обсягів будівельно-монтажних робіт внаслідок зростання ПП та збільшення чисельності робітників у звітному періоді (у відсотках від загального збільшення обсягів робіт ) за наступними вихідними даними (табл. 7.4).

 

Таблиця 7.4

Вихідні дані

Показники

Попередній період

Звітний період

Обсяг будівельно-монтажних робіт, тис. грн.

3200

3500

Середньорічна чисельність робітників, люд.

100

104

Задача 5. У звітному році будівельна фірма виконала будівельних робіт на суму 5880 тис. грн. Чисельність працюючих становила

120 люд., у т.ч. робітників – 100 люд. В наступному році підприємство планує збільшити обсяг продукції на 9\%, підвищити продуктивність праці робітників на 5 \%, скоротити чисельність управлінського персоналу на 2 люд.

Визначити:

а) як ці завдання впливають на загальну чисельність працюючих;

б) на скільки відсотків зросте продуктивність праці одного працюючого.

 

Відповіді

 

Тести:

1) а; 2) б; 3) а, б, в, е; 4) д; 5) в.

Задачі:

1) продуктивність праці зросте на 6\%;

2) надпланове зростання ПП дорівнює 2\%;

3) приріст обсягу робіт за рахунок росту ПП = 272 тис.грн.;

4) 57\% приросту будівельних робіт забезпечено за рахунок зростання ПП, 43\% – за рахунок збільшення чисельності робітників;

5) а) планова чисельність працюючих – 122 люд.;

    б) планове зростання ПП одного працюючого – 7,25.

Література:

[16; 24].