Название: Історія УкраїниУкраїнські політичні партії XIX - початку XX ст. / Програмові і довідкові матеріали / Упоряд. В.Ф.Шевченко - К.: Фенікс, 1993. - 336с.

Щербак М.Г. Царська охранка у боротьбі проти революційного руху на Україні (1905 - 1907 рр.) // УІЖ. - 1990. - № 2.

Тема 2. Державотворчі процеси на українських землях

(6 год)

1. Початки української державності: Київська Русь та Галицько-Волинське князівство.

2. Українська державність у період козаччини та Гетьманщини.

3. Українське національно-державне відродження (1917-1920 рр.).

4. Стан української державності в 20-х - 80-х рр. ХХ ст.

5. Україна - незалежна, суверенна держава.

Список літератури

Бойко О.Д. Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр “Академія”, 2001.

Борисенко В.Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ століття. - 2-ге вид.: Навч. посібник. - К.: Либідь, 1998.

Верстюк В.Ф. Українська революція і доба Центральної Ради // УІЖ. - 1995. - № 2.

Горак В.С. Зліт і падіння Директорії // Віче. - 1995. - № 4.

Історія України / В.Ф.Верстюк, О.В.Гарань, О.І.Гуржій та ін.; Під ред. В.А.Смолія. - К.: Альтернативи, 1997.

Кульчицький С.В. Між двома війнами (1921-1941 рр.)// УІЖ. - 1991, № 2.

Кульчицький С.В. Між двома війнами (1921-1941 рр.)// УІЖ. - 1991, № 2.

Кульчицький С.В. Українська держава часів Гетьманщини // УІЖ. - 1992. - № 7, 8.

Литвин В.М., Мордвінцев В.М., Слюсаренко А.Г. Історія України: Навч. посібник - К.: Знання-Прес, 2002.

Людина надзвичайного масштабу. Доповідь Президента України Л.Д.Кучми на урочистих зборах з нагоди 400-річчя від дня народження Богдана Хмельницького // Літературна Україна. - 1995, 28 грудня.

Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали: Довідник: У 2 ч. / За ред. В.Ф.Панібудьласки. - К.: Вища шк.., 1997. - Ч. 1. - 584 с.

Світлична В.В. Історія України: Навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих закладів освіти. 2-ге -вид. випр. і доп. - К.: Каравела; Львів: Новий Світ-2000, Магнолія плюс, 2003.

Степанков В.С. Богдан Хмельницький і проблеми державності України // УІЖ. - 1991. - № 9.