Название: ГеодезіяПояснювальні умовні знаки використовують як додаткову характеристику об'єкта (це пояснювальні підписи).

Рельєф це сукупність нерівностей земної поверхні. На картах або планах, рельєф зображується горизонталями (ізолініями). Горизонталь - це умовна крива лінія, яка з'єднує точки земної поверхні з однаковими абсолютними (деколи умовними)висотами.

Завдання №1

1. Вивчити групи існуючих умовних знаків та навести приклади до кожної групи.

2. Описати ділянку карти що відповідає вашому варіанту в додатках, розподіляючи умовні знаки по групах та додаючи до умовних знаків характеристику, якщо така є.

2. Масштаби

Для зображення місцевості на карті або плані його розміри необхідно зменшити у певну кількість разів.

Масштаб топографічної карти або плану - це відношення довжини відрізка на карті або плані до довжини відповідного горизонтального прокладення відрізка на місцевості. Масштаб виражає ступінь зменшення місцевості. Виражають масштаби в числовій, лінійній, іменній та поперечних формах.

Чисельний масштаб виражається у вигляді добу 1:М, де М-число зменшення розмірів ліній або розмірів об'єкту при зображенні на папері. Чим менше М тим більший масштаб, і навпаки.

Лінійний масштаб це масштаб у вигляді графіка, поданого на карті або кресленні відрізком прямої, поділеної на рівні частини (а, що називають основою масштабу) з підписаними величинами відповідних їм дійсних розмірів чи горизонтальних проекцій цих відрізків на місцевості (рис.1). Використовують для визначення дійсних розмірів предмета, зображеного на карті.

0x01 graphic

Рис. 1. Зображення лінійного масштабу на топографічній карті масштабу 1:25000

Лінійний масштаб має вертикальний штрих - початок відліку „0”. Кожну поділку лінійного масштабу цифрують. Ліву частину масштабу від нульового індексу ділять на 10 рівних частин для більш точних вимірювань.

Іменований масштаб - це відношення одиниці довжини відрізка на карті до відповідної довжини на місцевості, записують словами. Наприклад: „в 1 сантиметрі 250 метрів”.

Поперечний масштаб застосовують для визначення довжин ліній на карті (й на місцевості) з точністю до десятих часток міліметрів. Поперечні масштаби гравіруються на металевих пластинах. Якщо основа масштабу 2 см, то такий масштаб називають нормальним. Для його побудови на відрізку АВ відкладають декілька основ м-бу а (рис.2). В отриманих точках встановлюють перпендикуляри до АВ і проводять через них 10 паралельних до АВ ліній через будь-які, але однакові проміжки. Верхню і нижню крайні зліва основи поділяють також на 10 відрізків і з'єднують скісними лініями. Нульову т.О нижньої основи з'єднують з першою т.С верхньої основи і т.д. отримуємо сітку паралельних скісних ліній, які називаються трансверсалями.

0x01 graphic

Рис. 2. Поперечний масштаб

На топографічних картах указують чисельний, іменований та лінійний, на топопланах - чисельний та іменований масштаби.

При використанні карт для вимірювань необхідно знати похибки, обумовлені графічними побудовами і чутливістю людського зору під час оцінки найменших поділок лінійного масштабу „на око”. Вважається, що людське око може розрізняти окремо дві точки, якщо їх видно під кутом 60. При цьому лінійна величина на віддаленні 25 см від ока дорівнює 0,1 мм (слід уколу на папері гострої голки). Прийнято вважати величину 0,1 мм граничною графічною точністю побудови на картах та планах. Величину відрізка на місцевості, що дорівнює 0,1 мм на карті або плані, називають точністю масштабу.

Завдання №2

1. Відобразити на побудованих лінійному та поперечному масштабах відстань